Laddar

Efter alla turer – det ska hända med Folkparken

Här är kommunens förslag.

delningar

Följetången om Folkparkens öde är ett steg närmare sin lösning. Nu får Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda detaljplanearbetet för Folkparksområdet. Cirka 150 nya bostäder tillkommer enligt förslaget. Eftersom området innehåller värdefulla miljöer för rekreation och kultur som behöver tas hänsyn till vid exploatering.

Området runt Folkparken finns utpekat i den kommunövergripande översiktsplanen som ett område innehållande blandad bebyggelse med övervägande del bostäder. De två privata fastighetsägarna inom Folkparken vill som bygga bostäder på området och därför prövas nu markanvändningen i området.

– Nu tas steget att påbörja detaljplanearbetet för ett område som sedan lång tid lyfts fram som möjligt att utveckla, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Enligt det förslag som samhällsbyggnadsutskottet beslutade om på tisdagens sammanträde föreslås cirka 150 nya bostäder i den mellersta delen av området. I den nordöstra delen vill man bygga en grundskola för 300 elever. Den förskola med fem avdelningen som idag finns i området skall dock få bli kvar.

Kommunen menar att det ä viktigt att behålla det Nissan-stråk för rekreation som går igenom området. Folkparkens grönska anses vara en del av detta och utgångspunkten är att bevara så mycket som möjligt.

Dessutom innebär förslaget att den sydvästra delen av Folkparken, med tillhörande entréportal, polketten och två äldre villor bibehålls och utvecklas som parkmiljö. Alla byggnader som anses vara kulturhistoriskt värdefulla föreslås få vara kvar. Vad byggnaderna däremot ska användas till är inte klart utan avgörs i detaljplanen.